Things I consume online

  • Slate – recommended by Bill Gates, là sẽ tìm được vài thứ thú vị trên đó
  • WSJ – sau khi đọc Bad Blood, mình thích đọc WSJ hơn
  • NyTimes
  • Medium – mình có đăng ký $5/month để đọc Medium
  • Ali Abdaal – đây là 1 youtube channel
  • Quora – mình thấy thú vị, có ích.