1 min read

trong cung gì đó ở Seoul

mình nhớ được tên Hàn Quốc chết liền

Leave a Reply

Latest from Blog

The New Bing

The race of search engine between 2 giants has never been this fun. Bing is preparing

%d bloggers like this: