Vì sao mình không dùng Facebook?

òm vì nó quá phức tạp mà mình chưa sẵn sàng tâm lý để deal với điều đó.

Leave a Reply